FALNOW UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni ve gizlilik koşulları, veri sorumlusu sıfatıyla Falnow olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda siz kullanıcılarımızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve neye dayanarak toplandığı, nasıl işlendiği, hangi kişilere hangi amaçlarla aktarıldığı ve bunlara ilişkin haklarınızın olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

a. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Falnow tarafından; hukuka ve TMK m.2’ye istinaden dürüstlük kuralına uygun şekilde, işbu metinde açıklanan amaç ve kapsamda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. 

b. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz, Kvkk kapsamında öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Falnow mobil uygulaması üzerinden verdiği hizmetlere bağlı olarak uygulama aracılığıyla otomatik yöntemlerle elektronik olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel veriler, yalnızca Kvkk m.5’te belirtildiği üzere, kişinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması ve ilgili kişi olarak sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Falnow’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir. 

c. Kişisel Verilerin Hizmetlerin Sunulması Sırasında İşlenmesi

-İşlenen Veriler; 
Kullanıcılarımızın üye olmak istemeleri halinde, Uygulama kendilerine Facebook, Google veya kendi e-posta adresleri üzerinden üyelik işlemini tamamlama imkanı sunmaktadır. Üyelik işleminin Facebook veya Google üzerinden başlatılması halinde; 
- İsim 
- Soyisim 
- E-posta adresi ve 
- Doğum tarihi 
Kişisel verileri, seçilen platformdan uygulamaya kullanıcının hem uygulama hem de ilgili platform üzerinden vereceği onayları müteakip aktarılmaktadır. Bu verilerin uygulamaya aktarılması ile üyelik işlemi tamamlanır ve üyelik aktif hale gelir. 
 Üyelik işleminin e-posta adresi girilmesi ile başlatılması halinde; e-posta kişisel verisi ilgili kişi tarafından uygulama üzerinden iletildikten sonra, ilgili kişinin belirttiği e-posta adresine,e-posta adresini doğrulayıcı ve üyelik işlemini tamamlayıcı bir e-posta iletilir. İlgili kişinin bu e-posta yer alan linki tıklaması ile üyelik işlemi tamamlanır ve üyelik aktif hale gelir. 
 Hangi yol ile üyelik işlemi başlatılırsa başlatılsın, uygulamaya üye olmuş bir kullanıcının uygulama üzerinden kendi girebileceği üyelik bilgileri aşağıdaki gibidir; 
- İsim 
- Soyisim 
- E-posta Adresi 
- Medeni Durum 
- İlişki Bilgisi 
- Cinsiyet 
- Meslek Bilgisi 
Uygulamanın kullanılması halinde otomatik yöntemler ile işlenen bilgiler; 
- Cihaz ID Bilgisi 
- Cookie/Çerez Bilgisi 
Üyelik işlemleri tamamlansın veya tamamlanmasın, her halükarda Fal gönder sayfasında sizin seçimleriniz doğrultusunda işlenen veriler şunlardır; 
- İsim 
- Soyisim 
- E-posta Adresi 
- Medeni Durum 
- İlişki Bilgisi 
- Cinsiyet 
- Meslek Bilgisi 

- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları; 
Yukarıda belirtilen tüm veriler aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir; 
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 
- Erişim yetkilerinin yürütülmesi 
- Firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 
- Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi 
- Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi 
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
- Kullanıcı/Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 
- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 
- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 
- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 
- Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi 
- Talep/şikayetlerin takibi 
- Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

- Kişisel Verilerin Aktarılması 
Üyelik işlemleri sırasında Facebook ve Google’dan Uygulamaya yukarıda sayılan kişisel veriler aktarılmaktadır; ancak kullanılan bulut sunucu gibi teknik altyapı sağlayıcılar haricinde uygulamadan başkaca kişilere aktarım bulunmamaktadır. 
d. Kişisel Verilerin Diğer Faaliyetler Sırasında İşlenmesi 
- Kampanya Ortakları;
Falnow, düzenli bir şekilde olmadan ve bazı zamanlarda yurtiçi ve/veya yurtdışında mukim iş ortakları ile ortak pazarlama aktiviteleri/kampanyalar düzenlemektedir. Bu şekilde kullanıcılarımızın, hizmetlerimizin sunulması sırasında işlenen verilerinin tamamı veya bir kısmı bu kampanya ortaklarına aktarılabilir. Bu konuya ilişkin bilgilendirme ilgili kampanyaya ilişkin sayfaya ulaşıldığında uygulama içerisinde ayrıca yapılmaktadır.
Bu işleme faaliyeti, “ilgili kişi kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Falnow’un meşru menfaatleri için gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, uygulama dahilindeki iş süreçlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 
- Push Bildirimi 
Uygulama içerisindeki Hizmetlerin kullanımı ve/veya pazarlama faaliyetlerinin icrası sırasında uygulamanın indirildiği cep telefonu üzerinden “ ilgili kişi kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Falnow’un meşru menfaatleri için gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, uygulama dahilindeki iş süreçlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla anlık push bildirimleri gönderilmektedir.
Eğer kullanıcılarımız Falnow tarafından gönderilen push bildirimlerini almak istemezlerse hem Android hem de IOS işletim sistemine sahip cep telefonlarında yer alan kullanıcı tercih ayarları üzerinden bu özelliği tamamen kapatabilmektedirler. 
e.Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 
Falnow, işlediği kişisel verileri mevzuatta belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Falnow’un o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olarak uygulamanın ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 f.Kişisel Verilerin Güvenliği 
Falnow, Kvkk’nın m.12’de yer alan hükmüne uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlemesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktadır. Falnow, Kvkk’nın m.12’de yer alan hükmüne uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumun en kısa sürede (72 saat) ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmesini sağlayan bir sistem yürütmektedir. 
g. Kullanıcıların Veri Sahibi İlgili Kişi Sıfatıyla Haiz Olduğu Haklar 
Kvkk’nın 11.maddesine yer alan hükme istinaden, 
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
Ancak aynı kanunun 28.maddesi gereğince aşağıda belirtilen haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda belirtilen haklarını talep edemezler; 
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması - Kişisel veri sahibi tarafından, kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi 
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması 
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması 
h. Veri Sahibi/İlgili Kişi Başvuruları 
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi helpdesk@falnow.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. 
Başvuruda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur; 
- İlgili kişiye ait ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza 
- T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası 
- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi 
- Varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası 
- Talep konusu 
Kişisel veri sahibi dışında başka bir kişinin talepte bulunması halinde konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname, başvuru sırasında yukarıda bilgiler ile Falnow’a sunulmalıdır. 
Falnow, usulüne uygun şekilde iletilen talepleri en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Eğer başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilmesinin gerektiği hallerde Falnow, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 
ı. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

Veri Sorumlusu : Falnow 
Veri Temsilcisi : SASU FLY CAN
İletişim : helpdesk@falnow.com

i.Güncellik ve Yürürlük
Falnow’un işbu metinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu aydınlatma metni 23/03/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

FalNow
4.9