Aydınlatma Metni | İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu FalNow (Bundan sonra “şirket” olarak da anılabilecektir.), kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 1. Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilirsiniz. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir. 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı :  
Uyruk : ☐ Türkiye
  ☐ Diğer : (lütfen belirtiniz)
TCKN :  
veya
Pasaport No / Yabancı Kimlik No :  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi :  
Elektronik posta adresi :  
Telefon No / Faks No :  
FALNOW İLE OLAN İLİŞKİNİZ
☐ Şirket çalışanı / Eski çalışan Çalıştığı yıllar :  
☐ Çalışan adayı (CV Paylaşımı Yaptım) Başvuru tarihi :  
Başvurunun nereye yapıldığı ve varsa ek açıklama :  
☐ Stajyer / Stajyer Adayı Açıklama :  
☐ Tedarikçi Yetkilisi/ Çalışanı Açıklama :  
☐ Ziyaretçi Açıklama :  
☐ Taşeron Çalışanı Açıklama :  
☐ Hissedar/ Ortak Açıklama :  
☐ Yönetim Kurulu Üyeleri Açıklama :  
☐ Müşteri Açıklama :  
☐ Çevrimiçi Ziyaretçi Açıklama :  
☐ Diğer Açıklama :  
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu:

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 1. ☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  
 2. ☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
 3. ☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 4. ☐ Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 5. ☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 
 6. ☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
 7. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

 8. ☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
 9. ☐ Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.
 10. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.

 11. ☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
 12. (Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

AÇIKLAMALAR: 

6-8-9 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. 

 

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi 

❏ Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum. 

❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

❏ Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum. 

*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak kişisel verilere yetkisiz şekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır. 

Tarih                                                   :          

Başvuru Sahibi Adı Soyadı         : 

İmza                                                    : 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

FalNow
4.9