Aydınlatma Metni | İlgili Kişi Başvuru Formu

Falnow Kvkk Kapsamında Aydınlatma Metni

SASU FLY CAN (Bundan sonra “FalNow” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

FalNow olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Unvan             : SASU FLY CAN             

Adres              : 40 route des bréguières – 06110 Le Cannet / Fransa

e-posta           : kvkk@falnow.com

Vergi No         : FR89840933410

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz uygulamamızı indirmeniz ve üye olmanız durumunda işlenmektedir. Aşağıda yer alan bazı verileri FalNow ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup paylaşma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Kimlik BilgileriAd ve soyad, cinsiyet, ilişki durumu
İletişim BilgileriTelefon numarası, e-posta adresi
İşlem Güvenliği BilgileriIP adresi, log kayıtları, kullanıcı adı, parola, kayıt tarihi, tarayıcı adresi(Bulunduğu ve gezdiği sayfa)
Mesleki DeneyimMeslek
Görsel ve İşitsel KayıtlarProfil fotoğrafı

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz

 • FalNow tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • FalNow tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • FalNow’ı kullanmanız ve olası problemler hakkında bize ulaşmanız durumunda size yeterli ve hızlı dönüşün sağlanabilmesi,
 • İlişki durumunuza uygun fal içeriklerinin sizlere ulaştırılması,
 • Hizmet ve satış sonrası servis ve/veya bakım-destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Ürünlerimize ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması ve tedarik edilen ürünlerin takibi,
 • Şirketimizden bilgi, belge, teklif, teknik destek ve/veya uygulama desteği, servis ve/veya bakım destek hizmeti talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve daha sonra gerçekleştirilecek alışverişlerinizde kolaylık sağlanabilmesi amacıyla kaydedilmesi,
 • Web sitesi ve uygulama üyeliklerinin oluşturulması ve işlem güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Şirketin satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8(2)(a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • FalNow tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme kapsamında basılı dokümanların gönderimi amacıyla, gönderim işlemini gerçekleştiren kargo servisi firmaya aktarılabilecek ve bu firma sizinle irtibata geçebilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Aktarım

FalNow aracılığıyla elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır.

 •  Kişisel verileriniz veri depolama merkezimizin yurtdışında bulunması sebebiyle ve yalnızca bu amaçla yurtdışına aktarılmaktadır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına depolama amaçlı olarak aktarılmakta, gerekli teknik tedbirler bu kapsamda alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İnternet sitesi üzerinden üyelik formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
 • Mobil uygulamamızı indirip kullanmanız.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@falnow.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, 6563 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 6098 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun, 6502 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya FalNow kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. FalNow değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemizden ulaşılabilirsiniz.

FalNow
4.9